Upravno vijece opca bolnica Nasice

 

Predsjednik: Sarafina Zelić-Kos, dipl. iur.

Član: Benjamin Bukvić, mag. oec.

Član: Marina Vujčić, mag. pol.

Član: Hrvoje Žiha, dipl. ing.

Član: Doc.dr.sc. Vlatko Kopić, dr.med.dent., specijalist oralne kirurgije

Član: Dr. sc. Denis Klapan, dr. med., specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti digestivne kirurgije i uže specijalnosti kirurške onkologije

Član: Kordinacija sindikata OŽB Našice SSZSSH, HSSMSMT, HLS

 

Upravno vijeće upravlja OŽB Našice i nadzire rad OŽB Našice.
Upravno vijeće Opće županijske bolnice Našice ima sedam članova i čine ga predstavnici:

  • osnivača (predsjednik i tri člana) koje imenuje osnivač na prijedlog pročelnika upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za zdravstvo,
  • Republike Hrvatske (jedan član) kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra,
  • radnika Opće županijske Bolnice Našice (dva člana).

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Članu upravnog vijeća OŽB Našice prestaje mandat i prije isteka vremena od četiri godine u slijedećim slučajevima:

  • podnošenjem ostavke na funkciju člana Upravnog vijeća,
  • opoziva,
  • u slučaju prestanka radnog odnosa u OŽB Našice, ako se radi o predstavniku radnika OŽB Našice.


Odluka o opozivu donosi tijelo koje je imenovalo člana Upravnog vijeća.

 

Članak pogledan 19831 puta
©2024 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search